Kvalitetsregler

Kvalitetsregler

En av grundpelarna i Svensk Planglasförening är att de planglasprodukter som medlemmarna levererar till den svenska planglasmarknaden har en kvalitets- och funktionsnivå som svarar upp till de krav som ställs av såväl marknaden som myndigheter. Att uppfylla krav enligt regler för tillverkning och kontroll, leverans och reklamationsbehandling är sålunda en föreningsgemensam fråga, vars innehåll kortfattat beskrivs i detta dokument.

Kvalitetsnormer

Beträffande tillverkning och förädling av planglasprodukter gäller att de minst skall uppfylla de krav som ställs på byggprodukter beträffande CE-märkning. Tillverkningskontroll och fortlöpande provning sker genom företagets försorg i enlighet med de för den aktuella produkten gällande regler.

För isolerrutor gäller utöver krav för CE-märkning att de även bör uppfylla krav för P-märkning, eller motsvarande kvalitetssystem, övervakat av ett ackrediterat organ.

Miljönormer

Det interna miljöarbetet hos medlemsföretagen bedrivs av företagen själva, i enlighet med gällande svensk lagstiftning.

Leveransbestämmelser

Planglas är en byggmaterialprodukt och villkoren för leverans anges i Allmänna Bestämmelser för Material till byggindustrin, ABM 07, och de branschspecifika tillägg, Planglas 2022, som föreningen tagit fram.

Som komplement till ABM 07 och Planglas 2022 finns följande dokument:

1. Riktlinjer för hantering och lagring av planglas

2. Riktlinjer för kvalitetsbedömning av planglas

3. Riktlinjer för kvalitetsbedömning av isolerrutor

Medlem i Svensk Planglasförening ska följa de regler som anges i ovanstående normer och bestämmelser.